Disclaimer

Privacy & Gebruiksvoorwaarden & Juridische Mededelingen

Toepasselijkheid
Alle valorisatie en disseminatie in het kader van het project DO-IT HOUTBOUW, gekend onder project nummer IWT Vlaanderen 110803 valt onder deze disclaimer. "TCHN" en "WTCB" worden hierna samen aangeduid als "AANVRAGERS", waarbij TCHN de "HOOFDAANVRAGER" is en WTCB de "MEDEAANVRAGER". "KAHO", "VITO", en "UGENT" worden hierna samen aangeduid als de "UITVOERDERS" "TCHN", "WTCB","KAHO", "VITO" en "UGENT" worden hierna samen aangeduid als "Partners" of in enkelvoud als "Partner".

Het project beschikt ook over een stuurgroep. Lidmaatschap hiervan wordt geregeld door het reglement van orde. Elk lid hiervan wordt verder aangegeven als STUURGROEPLID (STUURGROEPLEDEN in meervoud). Alle prestaties, informatie, advies en productgegevens geschieden onder de hier volgende voorwaarden die behoudens schrlftelijke afwijking, uitdrukkelijk aanvaard door de betrokken PARTNERS, voorrang hebben op elke andere contractuele bepaling. De gebruiker van deze website verklaart zich hiermede uitdrukkelijk akkoord.

Website
De PARTNERS besteden veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, accuraat, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Desondanks kunnen de PARTNERS niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarom vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderzins naar verwezen wordt. De HOOFDAANVRAGER behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. Voor deze website gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring van betreffende auteursrecht, regels m.b.t. de bescherming van de privacy en mogelijke bijkomende algemene voorwaarden van de respectievelijke PARTNERS. De bijkomende voorwaarden van PARTNERS kunnen op hun respectievelijke websites worden teruggevonden.

Het CTIB-TCHN kan STUURGROEPLEDEN uitnodigen om informatie over zichzelf te plaatsen op deze website. Deze informatie zal in een vast formaat verschijnen op een specifieke plaats op de website. DE HOOFDAANVRAGER behoudt zich het recht om deze informatie ten allentijde te verwijderen.

Verklaring van afwijziging en aansprakelijkheid
De PARTNERS beogen met deze website de toegang van het publiek en de gebruikersgroep aan haar initiatieven, adviezen, rekenmodellen, productgegevens en activiteiten. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen zij trachten deze te verbeteren. De door de PARTNERS gegeven adviezen zijn enkel richtinggevend en zijn niet noodzakelijk volledig en/of 100% nauwkeurig. Het geleverde advies is geen limitatieve lijst van opbouwmethodes noch veralgemening van de resultaten naar opbouwmethodes. De informatie is uitsluitend van algemene aard en is niet op specifieke omstandigheden van enige persoon, gebruikersgroep of entiteit gericht. Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Voor extern gekoppelde websites kunnen de PARTNERS op geen enkele manier worden verantwoordelijk gesteld.

De PARTNERS streven ernaar om zo veel mogelijk technische storingen te vermijden. Informatie of gegevens op onze sites zijn kunnen in bestandsformaten staat die niet foutloos zijn waarvoor zij geen enkele aansprakelijkheid kunnen dragen in geval van storingen. Daarnaast kunnen zij geen specifieke antwoordtermijn op vragen garanderen omdat zij mogelijkerwijze afhankelijk kunnen zijn van derden voor informatie. De correctheid van informatie van derden kunnen zij niet garanderen. In het geval dat een fout wordt begaan door een of meerdere van de PARTNERS, zelfs een kennelijk zware fout, bij de uitvoering van haar activiteiten (zoals o.a. adviesverlening, certificatie van producten,... waardoor schade zou zijn berokkend aan de rechtstreekse medecontractant dan wel aan een derde, wordt het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekerinq van de respectievelijke PARTNER. Op verzoek van de medecontractant zal bet bedrag van deze verzekeringsdekking door de PARTNER worden medegedeeld, uiterlijk op bet ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Geleverde stalen worden door de klant afgehaald na verwittiging door de AANVRAGERS. Bij niet afhaling door de klant binnen de tien werkdagen, worden ze op zijn kosten verwijderd. Mogeiijke risicoís verbonden met de aangeboden stalen moeten door de klant schriftelijk gemeld worden.

Auteursrechtaanduiding en Eigendomsrecht
De website met zijn structuur is de eigendomis het eigendom van het consortium dat bestaat uit het IWT, WTCB en het Technisch Centrum voor de Houtnijverheid. De PARTNERS hebben d eigendomsrechten van de gepubliceerde resultaten. De verdeling tussen de PARTNERS is geregeld in hun samenwerkingsovereenkomst. Reproductie met bron vermelding (© DO-IT HOUTBOUW) is toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten, videoís, fotoís of multi-media voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovenvermelde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven. Alle Partners binnen IWT 110803 DO-IT HOUTBOUW verwerven de eigendomsrechten op de projectresultaten (technische know-how, databank, gegevens, etc.) die voortvloeien uit het project en kunnen er naar hun oordeel intellectuele eigendomsrechten op vestigen. De projectresultaten die bestaan uit algemene inzichten worden ruim verspreid. De PARTNERS zullen bij uitvoering van het project als bij de valorisatie van de projectresultaten achteraf richten op een zo ruim mogelijk groep van bedrijven. De STUURGROEPLEDEN die bedrijfseigen gegevens in het kader van de uitvoering van het project aanbrengen behouden hierop hun volledige eigendomsrechten en kunnen hiervoor regelingen treffen voor de vertrouwelijke behandeling ervan.

Bescherming persoonlijke gegevens
De meest informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden opgegeven. De AANVRAGERS treffen ook alle mogelijke veiligsheidsmaatregelen om te vermijden dat derden misbruik maken van de mogelijk door u verschafte informatie en intellectuele eigendomsrechten. Echter alle gebruikers (STUURGROEPLEDEN, PARTNERS en ANDEREN) kunnen vragen in allerlei vorm en aard stellen. Teneinde op deze vragen te antwoorden is een registratie nodig. Door de registratie volledig in te vullen verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden van deze disclaimer en algemene voorwaarden.

Doel van de gegevensverwerking:
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie (voor een event, een publicatie, product informatie of een algemene vraag) te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden noch gebruikt voor directe-marketing campagnes. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand van de HOOFDAANVRAGER. Indien u niet meer in ons bestand wenst te zitten, gelieve u uit te schrijven via email (unsubcribe@do-ithoutbouw.be).

Privacy rechten
Volgens de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om deze gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail (unsubcribe@do-ithoutbouw.be).

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website kunt u met hypelinks worden doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die niet door ons worden beheerd. De PARTNERS beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggensschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en hun inhoud. De hyperlinks naar andere website houdt geen enkele bekrachtiging in van die externe websites noch van hun inhoud. De PARTNERS aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen en gebruiken van dergelijke externs websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de AANVRAGERS bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De AANVRAGERS wijzen iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De AANVRAGERS mogen die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de AANVRAGERS de ideeŽn, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiŽren van nieuwe diensten.

Geschillen
De on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een opdracht die een of meerdere van de partners bindt aan een klant, zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het CTIB-TCHN zijn hiervoor bevoegd.